Noodverlichting waarborgt veiligheid in gebouwen waar personen zich bevinden. Een uitspraak die maar al te waar is. Daarvoor dient echter wel wat werk te worden verzet. De basis hiervoor wordt gelegd in het ontwerp, de systeemkeuze en aanleg van de installatie. De daarop volgende fase is voor elke noodverlichting installatie minstens zo belangrijk, namelijk: inspectie en onderhoud. Dit bied ook RAS Brandbeveiliging aan.

Noodverlichting installaties moeten functioneren op het moment dat zich een stroomstoring voordoet. Vergelijk het met een airbag in de auto: je hoopt hem nooit nodig te hebben, maar op het moment dat hij nodig is, moet hij ook direct en naar behoren functioneren. Zo is het ook met een noodverlichting installatie. Als zich een calamiteit voordoet wil je niet in het donker zitten, maar moet er direct voldoende licht zijn om bijvoorbeeld een gebouw op een veilige manier te kunnen verlaten of processen op een veilige manier af te kunnen sluiten. Verder moeten de beschikbare vluchtwegen, veiligheidsmiddelen, verkeersruimten en (nood)uitgangen direct herkenbaar en aangelicht zijn, zodat duidelijk is waar je naartoe moet en paniek wordt voorkomen. Dit zijn zo maar een paar zaken die al van belang zijn bij het ontwerp, de systeemkeuze en aanleg van een noodverlichting installatie. 

Een noodverlichting installatie moet na de aanleg in een optimale staat gehouden/onderhouden te worden. In de praktijk betekent dit dat een dergelijke installatie geïnspecteerd en onderhouden moet worden. Tijdens een inspectie wordt daarbij voornamelijk gekeken of de installatie nog in overeenstemming is met het oorspronkelijke ontwerp, het gebruik van het gebouw en de diverse ruimten daarin. Eventuele aanpassingen in het ontwerp en gebruik van ruimten, maar ook fouten in ontwerp en aanleg komen tijdens een inspectie direct boven water.

RAS Brandbeveiliging biedt zowel inspectie als onderhoud aan, dan ook meer dan alleen maar het bekijken van een plattegrond en het vervangen van een lichtbron. De uitvoerenden dienen niet alleen kennis te hebben van techniek, de verschillende producten en systemen, maar moeten ook zaken als wet- en regelgeving op gebied van veiligheid en noodverlichting beheersen. Dit alles om een goed beeld te kunnen krijgen van de installatie waaraan wordt gewerkt en deze te laten voldoen aan de geldende prestatie-eisen. Ras Brandbeveiliging heeft een gecertificeerd noodverlichtingsdeskundige in dienst.

Naast een jaarlijkse inspectie en onderhoudsronde door een deskundige dient de gebruiker van de installatie zelf ook met regelmaat de installatie na te lopen en dienen tussentijds geconstateerde gebreken en wijzigingen zo snel mogelijk te worden aangepast en/of hersteld. Overigens leveren verschillende fabrikanten hiervoor ook automatische testsystemen. Naast de aanwezigheids- en prestatie-eisen zijn ook de inspectie- en onderhoudseisen opgenomen in onder meer. het Gebruiksbesluit. Hierin staat vermeld dat iedere installatie tenminste één maal per jaar adequaat dient te worden onderhouden. Binnen dit wettelijke kader geldt dat de goede werking van de gehele noodverlichtingsinstallatie hierdoor gewaarborgd blijft.

Verslaglegging

De verslaglegging van inspectie en onderhoud dient te worden opgenomen in het gebouwgebonden logboek. Dit logboek wordt door de controlerende instanties gehanteerd als instrument voor het veilig gebruik van gebouwen. Het inspectie- en/of onderhoudsrapport uit het logboek zijn een belangrijke informatiebron voor zowel de klant en controlerende instanties als voor het inspectie/onderhoudsbedrijf. Met behulp van dit rapport is zichtbaar of op het onderhoud direct actie is ondernomen, zoals het verrichten van aanvullende onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden.
Ook worden tijdens inspectie geconstateerde afwijkingen van de installatie ten opzichte van de geldende normen en richtlijnen expliciet gerapporteerd aan de opdrachtgever. Het doel daarvan is om met alle belanghebbenden tot een goede beoordeling van de veiligheidssituatie te komen en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

Kortom, alleen de aanwezigheid van een goed ontworpen noodverlichtingsinstallatie is niet voldoende. De veiligheid is pas echt gewaarborgd als de installatie regelmatig en goed wordt onderhouden. Alleen dan kan de installatie in geval van een calamiteit de vereiste prestaties leveren.


Vaak gaat men er vanuit dat wanneer er noodverlichting aanwezig is, de veiligheid hiermee voldoende is gewaarborgd.
Niets is minder waar... Noodverlichting armaturen hebben dikwijls (onzichtbare) defecten zoals een kapotte lamp of accu. Ook is er vaak sprake van een verkeerde vluchtroute, verouderde pictogrammen of een tekort aan noodverlichting. Problemen die zonder vakkundige controle pas bij calamiteiten aan het licht komen. Het jaarlijks onderhoud zoals geëist volgens het bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening van de noodverlichting armaturen kunnen wij voor u verzorgen Het onderhoud zal uitgevoerd worden volgens de momenteel geldende NEN-normen of bouwbesluit.

Het onderhoud zal bestaan uit de volgende controlepunten:

·         Visuele controle en het reinigen van de lichtarmaturen.
·         Functionele test door een netspanning onderbreking.
·         Het testen van de 60 min. autonomietijd van de armaturen die geen testfunctie hebben.
·         Defecte lichtbronnen.
·         Accu’s op einde technische levensduur.
·         Pictogrammen ten behoeve van de vluchtwegsignaleringen.

Pictogrammen

De vluchtrouteaanduiding geeft alle vluchtroutes, nooduitgangen en nooddeuren aan. Als een nooduitgang niet direct zichtbaar is, dan moeten richtingaangevende signaleringen helpen de nooduitgang te vinden. Hiervoor worden de pictogrammen uit NEN-EN-ISO 7010 (2012) gebruikt.